Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 
 

1. Üzemeltetői adatok

A weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”) a Tibidaboshop Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-332559; telefonszám: +36 30 280 6575; e-mail: info@tibidabo.hu ) - a továbbiakban: „Kereskedő” - üzemelteti.

2. Általános rendelkezések

A Honlapon szereplő termékek megrendelése a www.tibidabo.hu internetes felületen keresztül a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szerint történik.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a tibidabo.hu weboldalon (továbbiakban: a „Megrendelő”).

A jelen ÁSZF a Kereskedő és a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, a Kereskedő és a Megrendelő főbb jogait és kötelezettségeit határozza meg annak érdekében, hogy a Kereskedő szolgáltatásának igénybevételére irányuló szerződésben kizárólag az adott jogviszonnyal kapcsolatos egyedi feltételekben legyen szükséges megállapodni. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a Kereskedő és a Megrendelő közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Kereskedő valamely szolgáltatást nyújt (vagy kíván nyújtani) a Megrendelő részére és/vagy a Megrendelő valamely szolgáltatást vesz igénybe (vagy kíván igénybe venni) a Kereskedőtől.

Az ÁSZF rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek külön megállapodás nélkül is alkalmazandóak a Kereskedő és a Megrendelő közötti jogviszonyra.

A Kereskedő és a Megrendelő közös megegyezéssel írásban az ÁSZF-től eltérő szerződéses feltételekben is megállapodhatnak.

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal a tibidabo.hu oldalon megváltoztatni. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges Tibidaboshop Kft. nem vállal felelősséget.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Tibidaboshop Kft., sem partnerei, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cooki e-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A Cookie-kal kapcsolatban további információk találhatóak az adatvédelmi tájékoztatóban.

A tibidaboshop Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

3. Megrendelhető termékek köre, regisztráció, rendelés menete

A Honlapon a tudatos táplálkozást megalapozó élelmiszeripari késztermékeket lehet megvásárolni, illetve - erre irányuló igény esetén - dietetikus segítségét lehet kérni személyre szabott étrendtervezéshez.

A Honlapon szereplő termékek elektronikus úton rendelhetők meg. Postai úton leadott rendeléseket a Megrendelő nem fogad el. A Honlapon keresztül történő megrendelés kizárólag a felhasználó regisztrációját követően lehetséges. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név/cégnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, eltérés esetén számlázási cím. A megadott adatok bejelentkezés után bármikor módosíthatóak. Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor azt a megrendelés során jelezni kell.

A megrendelés során törekedni kell az adatok pontos megadására, valamint a termék pontos megjelölésére (cikkszám, megnevezés, mennyiség). A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a Megrendelőt terheli. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolásokat a Kereskedő elektronikus úton küldi meg a Megrendelő részére.

A megrendelés a Kereskedő által elküldött visszaigazolással válik kötelezővé. A megrendelés visszaigazolásában rögzítésre kerül a rendelési azonosító, a Megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, a megrendelt termék neve, mennyisége (egység ár), a fizetendő díj, valamint a fizetés és az áru átvétel módja.

A Kereskedő által küldött visszaigazoló e-mail minősül a megrendelés elfogadásának, és a szerződés ezzel a visszaigazolással jön létre a Felek között. A Kereskedő és a Megrendelő között a termék megvásárlására irányuló, a megrendelés visszaigazolásával létrejövő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Kereskedő adatbázisában rögzít.

A megrendelt termék átadásával a kárveszély a Megrendelőre száll át.

Amennyiben a Megrendelő a termék átvételét jogalap nélkül megtagadja, illetve az átvételre felajánlott terméket a Kereskedő írásbeli felszólítására sem veszi át, úgy a Kereskedő az ebből eredő károk megtérítésének követelése mellett jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.  

A szerződés teljesítésének ideje az az időpont, amikor a Kereskedő vagy az általa erre a feladatra kijelölt személy a Megrendelő vagy az általa erre a feladatra kijelölt személy részére a megrendelt terméket ténylegesen átadja.

A Felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról és információról haladéktalanul értesíteni, amely a Felek között létrejött szerződés teljesítését akadályozza, illetve lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

Amennyiben a Kereskedő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére és beszerzése sem lehetséges, erről haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt.

A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak, melyek a törvényben előírt mindenkori áfát tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4. Szállítási és fizetési feltételek

A Honlapon feltüntetett árak a házhozszállítás esetén felmerülő szállítási költséget nem tartalmazzák.

A szállítási költség megegyezik a Honlapon feltüntetett mindenkor érvényes szállítási költségekkel.

A Honlapról történő rendelés esetén a szállítási költség külön tételként kerül feltüntetésre és az - fizetési módtól függetlenül - a termék árával együtt fizetendő.

A Kereskedő a megrendelt terméket a Megrendelő részére a megrendelésben foglaltak szerint adja át. A megrendelt termék árának, illetve annak felmerülése esetén a szállítási díj megfizetése a következő módokon történhet:

 • banki átutalás útján

 • készpénzben / bankkártyával utánvét formájában

 • bankkártyával a webáruházban (OTP simple fizetés)

A fizetés során beírt adatokat a Kereskedő nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. 

A Honlapon feltüntetett árak mindig tájékoztató jellegűek, a kedvezmények a mennyiségek függvényében változhatnak.

A számla a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződéses jogviszony szerinti végösszegtől eltérhet, amennyiben a Megrendelő rárendelést, módosítást igényelt a Kereskedőtől.

Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból (így többek között téves vagy pontatlan szállítási cím megadása miatt) a Kereskedő csak késedelemmel vagy hiányosan tudja teljesíteni a megrendelést akkor azért Megrendelő felel és nem élhet kártérítési igénnyel a Kereskedő felé.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy átadás-átvételkor a helyszínen jelen kell lennie vagy biztosítania kell egy általa kijelölt személyt.

5. A szerződés megszűnése

A Kereskedő és a Megrendelő közötti szerződés az alábbiak szerint szűnik meg:

 • a szerződésszerű teljesítéssel;

 • a Feleknek a szerződés megszüntetésére irányuló megállapodásával;

 • súlyos szerződésszegés esetén a másik fél által a szerződésszegő félhez intézett indokolással ellátott egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatályú felmondással (rendkívüli felmondás);

 • az elállási jog gyakorlása esetén valamelyik fél egyoldalú nyilatkozatával;

 • jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb okból.

6. A termékek lényeges tulajdonságai

A Kereskedő rögzíti, hogy a Honlapon általa megvásárlásra kínált termékek kizárólagos tulajdonosa, vagy annak szerződéses közvetítője, vagy azok beszerzését vállalja.

A Kereskedő tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a termékeken harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelőt a megrendelés során létrejött jogviszony gyakorlásában akadályozná vagy korlátozná.

7. A természetes személy Megrendelő elállási joga

A Kereskedő tájékoztatja a természetes személy Megrendelőt, hogy a Megrendelőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint:

A Megrendelő a szerződéstől indokolás nélkül elállhat a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.

A Kereskedő felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A Megrendelő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi a Kereskedő részére.

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás esetén a Kereskedő a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Kereskedő a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Kereskedő tájékoztatja a természetes személy Megrendelőt, hogy nem gyakorolhatja az elállási jogát a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, továbbá olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A Kereskedő tájékoztatja továbbá a természetes személy Megrendelőt, hogy a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Kormányrendeletben meghatározott elállási jogát a Kormányrendelet
22. §-ával összhangban gyakorolta.

8. Kellékszavatosság

A Kereskedő tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - a továbbiakban: „Ptk.” - alapján a Kereskedő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelőt választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Kereskedőnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. 6:159. § (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Kereskedő felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a kellékszavatosság körében jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Kereskedőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Kereskedő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Kereskedőt terhelik.

Kicserélés vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

9. Termékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén a Megrendelő - választása szerint - kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, amennyiben a termék esetében erre a törvény lehetőséget ad.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A megrendelt termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó vagy a Kereskedő által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék Kereskedő általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, amely határidő elteltével a Megrendelő a jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával vagy a Kereskedővel szemben gyakorolhatja.

A Kereskedő felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Kereskedő kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
   

A Kereskedőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Kereskedő felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval vagy a Kereskedővel szemben érvényesítheti.

10. Adatkezelés

Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a Kereskedő adatkezelési szabályzata és az adatkezelési tájékoztató tartalmazzák.

11. Panaszkezelés, vitarendezés

A Kereskedő tájékoztatja a Megrendelőt, hogy panaszát írásban a Kereskedő részére postai úton (cím: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.) vagy elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: info@tibidabo.hu) terjesztheti elő, az írásban rögzített panasza továbbítása mellett.

Az írásbeli panaszt a Kereskedő a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Kereskedő indokolni köteles.

A Kereskedő felhívja a természetes személy Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő és a Kereskedő közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a természetes személy Megrendelő békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület a Megrendelő vagy a Kereskedő kérésére tanácsot ad a természetes személy Megrendelőt megillető jogokkal és a Megrendelőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Kereskedő tájékoztatja a természetes személy Megrendelőt, hogy a székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.).

12. Záró rendelkezések

A Kereskedő tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

A Kereskedő tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a Kereskedőnél bejelentett szavatossági igényről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely megfelel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben rögzített tartalmi és formai követelményeknek.

A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás szerződésszerű teljesítése alól kizárólag Vis Maior esetén mentesülnek, melyről haladéktalanul értesíteniük kell egymást. Az értesítés elmaradásából eredő károkért a mulasztó fél kártérítési felelősséggel tartozik.

A Felek jelen szerződés alkalmazása során Vis Maiornak tekintik az olyan előre nem látható, Feleken kívül álló okokból bekövetkező, elháríthatatlan eseményeket, amelyek egyik félnek sem róhatóak fel, és melyek részben vagy egészben lehetetlenné vagy aránytalanul terhesebbé teszik a szerződés szerinti teljesítést. Ilyennek minősül különösen a természeti csapás, katasztrófa, háború, sztrájk.

A Felek vállalják, hogy a megállapodás időbeli hatálya, illetve érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amelyek következtében a megállapodásban foglalt vállalásuk teljesítése részükre lehetetlenné válna, illetve amely egyébként részben vagy egészében ellentétes lenne a megállapodással.

Felek megállapodnak, hogy nyilatkozataikat írásban, a másik fél szerződésben rögzített elérhetőségeinek valamelyikére kell megküldeni, mindaddig, amíg legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a másik fél nem közli értesítési címének (így többek között e-mail cím, székhely, fax szám) megváltozását. Felek megállapodnak, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a szerződéshez kapcsolódó valamennyi tájékoztatást e-mail útján kötelesek teljesíteni.

 

Jelen ÁSZF 2020. március 20. napjától hatályos.